Poker Coverage: Poker Legislation Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting

Poker LeaderboardsBRA / Infinity Blue Resort & Spa

Top Earners

Player
Winnings
Native Of
$41.6K
Br BRA
$34.6K
Br BRA
$32.5K
Us USA
$26.6K
Br BRA
$26.4K
Br BRA
$26.0K
Br BRA
$20.7K
Br BRA
$19.0K
Br BRA
$18.5K
Br BRA
$14.2K
Br BRA
$13.9K
Br BRA
$13.9K
Br BRA
$13.9K
Br BRA
$12.4K
Br BRA
$11.3K
Br BRA
$9.92K
Br BRA
$9.92K
Pa PAN
$9.92K
Br BRA
$9.49K
Br BRA
$8.56K
Br BRA
$7.75K
Br BRA
$7.75K
Br BRA
$7.75K
Br BRA
$7.38K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.20K
Br BRA
$6.20K
Br BRA
$6.20K
Br BRA
31.
Missing
Telmo Luz
$5.80K
Br BRA
$5.17K
Br BRA
$5.17K
Br BRA
$5.17K
Br BRA
$5.12K
Br BRA
$5.12K
Br BRA
$4.65K
Br BRA
$4.65K
Br BRA
$4.65K
Br BRA
$4.19K
Br BRA
Active-down Inactive-up

Largest Wins

Player
Winnings
Native Of
$34.6K
Br BRA
$32.5K
Us USA
$26.6K
Br BRA
$26.4K
Br BRA
$26.0K
Br BRA
$20.7K
Br BRA
$19.0K
Br BRA
$18.5K
Br BRA
$14.2K
Br BRA
$13.9K
Br BRA
$13.9K
Br BRA
$13.9K
Br BRA
$12.4K
Br BRA
$11.3K
Br BRA
$9.92K
Br BRA
$9.92K
Pa PAN
$9.92K
Br BRA
$9.49K
Br BRA
$8.56K
Br BRA
$7.75K
Br BRA
$7.75K
Br BRA
$7.75K
Br BRA
$7.38K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.20K
Br BRA
$6.20K
Br BRA
$6.20K
Br BRA
30.
Missing
Telmo Luz
$5.80K
Br BRA
$5.17K
Br BRA
$5.17K
Br BRA
$5.17K
Br BRA
$5.12K
Br BRA
$5.12K
Br BRA
$4.65K
Br BRA
$4.65K
Br BRA
$4.65K
Br BRA
$4.19K
Br BRA
$4.19K
Br BRA
Active-down Inactive-up